مقدمه

آخرین تغییرات:
توسط
علی بر اهل ایمان باب دین است
علی معنای زین العابدین است
کسی همتای او در این جهان نیست
که او از هر لحاظی بهترین است
شریعت بی علی معنا ندارد
که او تفسیر قرآن مبین است
نما از محضرش تحصیل حکمت
که او سرچشمه ی علم و یقین است

پی نوشت

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.