قرآن در زندگی ما چه نقشی دارد؟

مقدمه

ما مسلمانان برای چه قرآن می خوانیم و اینهمه سفارش برای تلاوت قرآن به خاطر چیست و خواندن قرآن به چه کار ما می‌آید؟

قرآن در حقیقت بیان نشانی معبود است. پس انسان باید پس از خواندن نشانی، به سمت آن حرکت کند.

آخرین تغییرات:
توسط
نشان معشوق
جوانی را یکی جانانه اش بود
که از او نامه ای در خانه اش بود
درونِ نامه بود از وی نشانی
نشان از وصل و دیداری نهانی
ولیکن عاشق بیچاره هر دم
فقط می خواند و می شد غرقِ ماتم
از این مشکل جوان شد لاغر و زرد
به هجر یارش از بس گریه می کرد
یک از همسایگان چون حال او دید،
دلیل زاری وی را بپرسید
بگفت: « از بهر من جانانه ای هست
که وی را خانه ی شاهانه ای هست
برایم نامه ای روزی فرستاد
که تا آنجا رَوَم با سرعت باد
لذا آن نامه را خوانم شب و روز
نمی دانی، عجب باشد دل افروز....»
بگفت اوصاف آن را با فصاحت
به شرحی دلنشین و با ملاحت ....
بپرسیدش:«پس ازخواندن چه کردی؟
به جز در خانه ات ماندن چه کردی؟!
فقط آن نامه را خواندن چه حاصل؟!
نباشد این طریق عقل کامل
تو می باید نشانی را بیابی
به راه وصل جانان هم نخوابی
اگر خواندی نشانی را برو پیش
به سوی دلبر جانانه ی خویش
و الا تا قیامت هم نشــینی
یقین در نامه جانان را نبـینی....»....
کلام حق که در هر جا پدید است
برای بنده قرآن مجید است
ولی قرآن بُوَد تنها نشانی
نشان از باغ و عیشی جاوِدانی
یقیناً ختم قرآن دلنشـین است
ولیکن با عمل گویای دین است
اگر یک آیه گردد فعلِ ایمان
یقین بهتر بُوَد از ختمِ قرآن
به قرآن نقشه ی راه جنان است
هدایت نامه ای بر مردمان است
ولی شخصی اگر هیمالیا رفت
به آنجا کی بدون رهنما رفت؟
فقط با نقشه ؛ در اینگونه جایی
کسی آیا رود بی رهنمایی؟
تو هم چون سوی جنّت رهسپاری
چرا پس رهبر و هادی نداری؟!
مگر بعد از پیمبر بی امامی،
توان رفت از مسیری وقت شامی؟!
امامان بعد پیغمبر چراغ اند
دلیل روشنی در راه باغ اند
امامی هم اگر می رفته در راست
چرا پس شیعه در راه چپی هاست؟!
اگر من شیعه ی مولا علیّ ام
نه از روی ریا یار ولیّ ام ،
چرا کردار من رنگ علی نیست؟
رُبا در سفره ی رنگین من چیست؟
دروغ و رشوه در کارم چه خواهد؟
ریا در قلب بیمارم چه خواهد؟
تجمل کی به همراه علی بود؟
فقط با نور حق او منجلی بود
اگر من دائماً خوانم حُسینم
ولی غافل شوم از حق و دِینم،
اگر اشک غم و ماتم بریزم
ولی پاکش نسازم چشم هیزم،
کجا آن اشک من دارد بهایی؟
ثمر کی می دهد کس را ریایی ؟....
به واقع آن کسانی شیعه هستند
که خود بر کشتی مولا نشستند
و الا در خطر تهدید عام است
ولو برگشته ای جدش امام است
اگر خواهی نبینی ترس و تشویش
به دنبال علی باید رَوی پیش
کسی گر سوی جنات نعیم است
علی تنها صراط مستقیم است

پی نوشت

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.