عاقبت فرعونها و قارونهای زمان:

مقدمه

فرعون در اوج غرور و تکبر در نیل غرق شد
و صدام با خفت و خواری به دار آویخته شد و.....

قارون زمان حضرت موسی را زمین بلعید و قارون زمان ما هم اگرچه انتظار می رفت زمین او را ببلعد اما مرگش همانند فرعون در آب رقم خورد و در استخر اشرافی غصبی اش که در زمان طاغوت متعلق به خاندان پهلوی بود به درک واصل شد....

اما کو چشم عبرت بینی که درس بگیرد از این فرجام های شوم....

آخرین تغییرات:
توسط
استخر فرح چه رنگ و آبی دارد
در داخل خود عجب جنابی دارد
البته به اهلبیت قارون گوید
در خاتمه این جهان حسابی دارد

پی نوشت

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.