سپاس از خداوند به خاطر وجود دلداری دلبند

مقدمه

در اینجا کمال رضایت و شکر عاشق از وجود نازنین معشوق بیان شده است

آخرین تغییرات:
توسط
شکر خدا من به تو دل بسته ام
از هوس غیر تو وارسته ام
شکر خدا عاشق رویت شدم
مست لب و بنده ی مویت شدم
مست تو گردیده و آزاده ام
جان به کف و حاضر و آماده ام
تا که به راهت سر و جانم دهم
بر قدمت هر دو جهانم دهم
معدن احساس و لطافت تویی
مظهر و تعریف شرافت تویی
شکر خدا با تو صفا کرده ام
درد دلم از تو دوا کرده ام
هر که تو را در دو جهان همدم است
نزد تو هر لحظه دلش خرم است
مایه ی زیبایی دنیا تویی
اسوه ی هرچهره ی زیبا تویی
با تو جهان غرق نشاط است و شور
مهر و وفا باشد و عشق است و نور
ای که لبت چشمه ی شهد و شراب
ای که به هر حاجت قلبم جواب،
دامن خود از کف دستم نگیر
عشرت و این حالت مستم نگیر
پس تو بیا با من و با من بمان
کن به جهان عشرت من جاوِدان
تا که نمایم همه دم شکر آن
سجده کنم خالق جانان جان

پی نوشت

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.