قطعا ذره ای تیرگی در خورشید نیست. &

مقدمه

طبیعت ؛ علم و عقل انسان هر یک شواهد و دلایلی هستند برای اثبات حقیقت جهان آخرت و  وقوع قیامت

آخرین تغییرات:
توسط
آیا بود به شمس جهان نقطه ای سیاه؟
شمسی که می کند همه را روشن از نگاه؟
بی شک نبینی از رخ او در تمام روز
چیزی به جز حرارت و نور و جمال و جاه
این بوده یک نشانه ی قانون عدل و داد
از هر چه بوده در دو جهان حکم پادشاه
با چشم عقل و دیده ی دل در جهان ببین
هم دره ی هلاکت و هم جای جان پناه
بینی که این مهندس دنیا زمین ما
در این فضا چگونه چه را کرده تکیه گاه؟
ماتم ! چگونه حجم عظیمی چنین ؛ وزین
چرخد به دور محور خود طی سال و ماه
بر آن خبر که وصف قیامت نموده است
باشد یقین طبیعت و علم و خرد گواه
عکس العمل بود به جهان حاصل عمل
مانند بذر کشته که روید همان گیاه
در این شبی که صبح قیامت پی اش رسد
غافل مباش و بهره ببر تا دم پگاه
بادا که از طریقه ی الهام و چشم عقل
ای دل به زندگی بشناسی تو راه و چاه

پی نوشت

زندگی انسان در این دنیا بسیار شبیه به زندگی مرغی در قفس است
در وافع وجود حقیقی انسان یعنی روح در قفس تن محصور است 
اما زمانی که فرشته ی مرگ در این قفس را باز می کند  روح انسان همانند پرنده ای که مجال رهایی از قفس را می یابد سعی می کند به پرواز درآید پس اگر سالم و سبکبال باشد به آسمان پر خواهد کشید و به سوی بهشت خدا پرواز خواهد کرد

اما اگر پر و بالی  برای پرواز نداشته باشد از قفس رها گشته و به دوزخ سقوط خواهد نمود

پس بجاست که آدمی در این چند روزه ی حیات به آماده سازی روح برای پرواز به سوی خدا همت نماید و از سلامت روح  غافل نباشد

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.