درد دلی با امام خمینی و شکایت از انحراف انقلابیون

مقدمه

درد دلی با امام خمینی و شکایت از وضع موجود در ایران و گلایه از انحرافی که در انقلاب پدید آمد و بیان اینکه حکومت جمهوری اسلامی ایران بسیار شبیه حکومت بنی عباس است

آخرین تغییرات:
توسط
'خمینی کجایی
خمینی کجایی که بینی وطن
فرو رفته در فقر و ظلم و لجن
به هر جا نظر می کنی انقلاب
سبب گشته ویرانی و اضطراب
نه دنیای ما پاک و آئینه شد
نه در این میان دین نهادینه شد
ولی بین ما ظلم و جور و فساد
نهادینه گردیده در هر نهاد
بیا و ببین انقلابت چه شد
بگو وعده ی برق و آبت چه شد
کجایی ببینی که ا