در این صفحه تعدادی از اشعار بنده که در تمجید و تحسین برخی شخصیت های محبوب می باشد خدمت شما ارائه شده است