شعرهای با موضوع بی لیاقتی و بی کفایتی مسئولین

در این صفحه تعدادی از اشعار  بنده که در آنها از بی کفایتی مسئولین و فساد و اختااس و بی لیاقتی دولتمردان و نقش دولت در ایران  سخن به میان آمده است خدمت شما تقدیم می شود

برای مطالعه ی شعر انتخابی تان  لطفا از لیست اشعار  بر روی نام شعر مورد نظر کلیک کنید.