در برخی از صفحات این سایت علاوه بر شعر  متن هایی به عنوان تشریح و تکمیل موضوع ؛ به شعر مربوطه ضمیمه شده اند که در ادامه لیست آن صفحات خدمت شما ارائه می شوند