چند شعر در مورد ایران و ایرانی و بیان نقاط ضعف و قوت ما ایرانی ها