چند شعر در خصوص ایران و ایرانی و بیان نقاط ضعف و قوت ما ایرانی ها