شعرهای با موضوع یاد و نام خداوند

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
سرآغاز سخن نام کریم است
خداوندی که رحمان و رحیم است
به یادش دل شود پیوسته آرام
اگرچه بار درد و غم عظیم است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

در این صفحه تعدادی از اشعار  بنده  که در آنها به مقوله ی ذکر و یاد خداوند پرداخته شده است خدمت شما تقدیم می شود

پیشنهاد می کنم با مراجعه به صفحه ی 

خداوند همیشه شاهد و ناظر ماست 

مطالبی در ارتباط با تاثیر ذکر و یاد خدا را مطالعه فرمائید 

برای مطالعه ی دیگر اشعار  مرتبط با موضوع   لطفا از لیست اشعار  بر روی نام شعر مورد نظر کلیک کنید. 

یاد و نام خداوند