شعرهای با موضوع یاد و نام خداوند

سرآغاز سخن نام کریم است

خداوندی که رحمان و رحیم است

به یادش دل شود پیوسته آرام

اگرچه بار درد و غم عظیم است

در این صفحه تعدادی از اشعار  بنده  که در آنها به مقوله ی ذکر و یاد خداوند پرداخته شده است خدمت شما تقدیم می شود

برای مطالعه ی شعر انتخابی تان  لطفا از لیست اشعار  بر روی نام شعر مورد نظر کلیک کنید.