نقش بلبل عشق در گلستان هستی.

مقدمه

چگونه می توان از زیبایی و نورافشانی خورشید برای خفاش سخن گفت و همچنین زاغی که ارزش گل را نمی داند طبیعی است اگر از عشق بلبل به گل انتقاد نماید 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
آخرین تغییرات:
توسط
نسخه چاپی شعر
شروع صحبت عاشق به نام جانان است
ولی یقین سخن از او بدون پایان است
چه گویم از می عشقش که مست مستم کرد
به دوره ای که مصائب نصیب مستان است
ولی چه غم که نفهمم به حال مستی درد
که این شراب گوارا علاج و درمان است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
بیهوده من از بستان هرگز نبرم نامی
ما را سپری عمری در عشق گل اندامی
از روی تفنن هم اینگونه نمی خوانم
هر نغمه ی من باشد بی واسطه پیغامی
یا در بر جانانم آسوده و شادانم
یا با غم تنهایی بی حوصله ام شامی
از روی هوس هرگز حرفی نزنم اما
ما را به هوسبازی شهرت بدهد خامی
از درد دل مجنون بیچاره چه می داند
با دیده ی ظاهر بین هر بی خرد عامی
کی دیده ی خفاشی در دخمه ی خود بیند
خورشید فروزان را از چهره ی ایامی؟
چون زاغ سیاهی را مقصد نشود بستان
بر آن نهد گامی از گل نبرد کامی
اما بزند بلبل هر نغمه ی خوش بر گل
من بلبل بستانم شایسته چه اقدامی؟
از بانگ کلاغان هم هرگز نشوم عاصی
ما واله ی گلرویی آنان غم بادامی
در حال خوش مستی از من تو بیا بشنو
آواز خوش و موزون از عشق دلارامی

پی نوشت

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.