جانانم تو هستی ¡

مقدمه

وقتی که معشوق عاشق را همراهی کند سخت ترین مشکلات زندگی آسان خواهد شد و لذا دیگر عاشق دلواپس هیچ چیز نیست
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
آخرین تغییرات:
توسط
نسخه چاپی شعر
چه خوش هستم که جانانم تو هستی
چه خوشبختم که دلدارم تو باشی
به هر جا هر زمان یارم تو باشی
یقین اشعار من ارزش ندارد
مگر مضمون اشعارم تو باشی
بدان هر جا که از جانانه گویم
یقین منظور گفتارم تو باشی
برایم درد و سختی ها مهم نیست
اگر همراه و غمخوارم تو باشی
چه لذت دارد آن دردی که بینم
پزشک جسم بیمارم تو باشی
الهی بستری گردم به جایی
که در آنجا پرستارم تو باشی
نظیر برده ای خود را فروشم
اگر دانم خریدارم تو باشی
به دل ترس و هراس از دشمنان نیست
که می دانم هوادارم تو باشی
به تنهایی حریفم لشکری را
اگر در جبهه سردارم تو باشی
سپاه غرب و شرق از من گریزند
اگر یار و مددکارم تو باشی
شوم پیروز هر جنگی که در آن
هدف از رزم و پیکارم تو باشی
در این دنیا که از لطف ات غمی نیست
که گرمی بخش بازارم تو باشی
به عقبی هم خوشم حتی به دوزخ
اگر مامور آزارم تو باشی
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

پی نوشت

.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
الهی من ببوسم ساق پایت
نمایم بوسه باران هر کجایت
پس از صدها هزاران بوسه ی ناب
زنم گازی به روی گونه هایت
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
❤❤❤❤❤
در صورت تمایل دیگر دل نوشته های عاشقانه ی بنده در قالب دوبیتی را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
من نوکری ات به دولت جم ندهم
من عشق تو را به قیمت کم ندهم
در نزد تو این جهان که سهل است وحقیر
من یک مژه ات به هر دو عالم ندهم
در صورت تمایل اشعار کوتاه در ارتباط با موضوع عشق و عاشقی و معاشقه های گفتاری کوتاه را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

.

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.