عاشق و معشوق حقیقی به دنبال هم می گردند.

مقدمه

آخرین تغییرات:
توسط
بر سر کوچه مرا بینی و با ناز آیی
در پی قصه ی هر روزه از آغاز آیی
گر چه بر ظاهر خود میل دلت می پوشی
چون مرا بینی از آن دل تو به پرواز آیی
فرق دلداده و دلبر به یقین بسیار است
غیر از این نکته که خود از پی این راز آیی
بی گمان دلبر و دلداده هواخواه هم اند
از همین رو به برم با طرب و ساز آیی
گر چه گاه از گذر قهر و لجاجت بروی
باز از آن سو که روی ؛ روی وفا باز آیی
گر مرا خسته و غمگین نگری از سر مهر
بر سرور من دلخسته به آواز آیی
آسمان دل من تار و مکدر نشود
تا چنین جانب این عاشق ممتاز آیی
چون دلم خرم و خوش از نظر مهر و سرور
نبود تا که چنین همدم و دمساز آیی

پی نوشت