عشق یک طرفه معنا ندارد

مقدمه

واقعیت عشق های حقیقی این است که عاشق و معشوق هر دو طالب یکدیگرند و بطور طبیعی هر دو خواهان هم بوده و به دنبال هم می گردند بنابراین اگر جایی با عشق یک طرفه ای بر خورد کردید مطمئن باشید که در  این میان عشقی در کار نیست بلکه آنچه در اینجا وجود دارد یا هوس است و یا توهم...
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
آخرین تغییرات:
توسط
نسخه چاپی شعر
بر سر کوچه مرا بینی و با ناز آیی
در پی قصه ی هر روزه از آغاز آیی
گر چه بر ظاهر خود میل دلت می پوشی
چون مرا بینی از آن دل تو به پرواز آیی
فرق دلداده و دلبر به یقین بسیار است
غیر از این نکته که خود از پی این راز آیی
بی گمان دلبر و دلداده هواخواه هم اند
از همین رو به برم با طرب و ساز آیی
گر چه گاه از گذر قهر و لجاجت بروی
باز از آن سو که روی ؛ روی وفا باز آیی
گر مرا خسته و غمگین نگری از سر مهر
بر سرور من دلخسته به آواز آیی
آسمان دل من تار و مکدر نشود
تا چنین جانب این عاشق ممتاز آیی
چون دلم خرم و خوش از نظر مهر و سرور
نبود تا که چنین همدم و دمساز آیی

پی نوشت

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.