گوشه ی چشم معشوق درمان عاشق است.

مقدمه

آخرین تغییرات:
توسط
مدتی باشد که با من بی وفایی می کنی
بی سبب از عاشقت میل جدایی می کنی
حال زارم را نمی پرسی در این ایام سخت
از چه مهرت را دریغ از این فدایی می کنی؟
بنده را کردی رها با مشکل عشقت ولی
از تمام مردمان مشکل گشایی می کنی
گوشه ای تنها منم مشتاق یک گلواژه ات
در چه جمعی با چه کس نغمه سرایی می کنی؟
کرده ای تسخیر دل پس جان و تن در دست توست
مثل شاهان بر دلم فرمانروایی می کنی
بی تو روحی بر تن سردم نمی ماند یقین
پس مدد فرما اگر کار خدایی می کنی

پی نوشت