نعمت انقلاب از دیدگاه سهامداران آن: "عالی ترین عنایت حق انقلاب ماست"

مقدمه

انقلاب اگرچه برای اکثریت مردم ایران  جز فقر و درد و مصیبت و جنگ و بدبختی چیزی در بر نداشت اما برای بسیاری از گدا زاده هایی که به پست و مقام و مسندی رسیدند نعمت بزرگی بود

آخرین تغییرات:
توسط
وضعیت گدا زاده ها قبل و بعداز انقلاب
دنیا به شام تیره گرفتار صد بلاست
محتاج یک طلوع پر از شادی و شفاست
اما بلاد ما به بلای مضاعفی
در این فضای تیره و آلوده مبتلاست
بنگر که اکثریت مردم به نکبت اند
اما بساط عیش اقلیتی به پاست
فرموده واعظی سخنی اینچنین بلیغ
از منظری که در خور و مخصوص اغنیاست:
《از ابتدای خلقت آدم در این جهان
عالی ترین عنایت حق انقلاب ماست》
باور اگر نمی کنی از او چنین حدیث
آرم دلایلی همه از گفته های راست
شد انقلاب و سهم گدا زاده ها کنون
بازار ارز و اشرفی و سکه و طلاست
آن کس که پیش از این به الاغی سواره بود
راحت به بنز ضد گلوله پی صفاست
شیخی که هر شبی دو ریالی به روضه داشت
این دوره شد رئیس و ببین منزلش کجاست
او کاخ شاه و ثروت وی را نموده غصب
اما بگفته این همه از رحمت خداست
تا مردم زمانه چنین رام و تابع اند
تبعیض و جور و این ستم حاکمان به جاست
آری بنای کاخ ستم بیمه می شود
وقتی که ملتی به جفا تابع و رضاست
تا پایه های کاخ ستم با فریب و زور
بر گرده های مردم مفلوک و بینواست؛
همچون قرون سابق و دوران پیش از این
انسانیت فنا شده در پای این بناست
شنبه 31 شهریور 1397
وضعیت گدا زاده ها قبل و بعداز انقلاب

پی نوشت

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.