قدر و بهای عشق

مقدمه

آیا می توان ارزش عشق را بیان نمود؟ ....

 آیا می شود بهای با معشوق بودن را محاسبه کرد؟....

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
آخرین تغییرات:
توسط
نسخه چاپی شعر
آرزو دارم تو را خدمت کنم
هستی ام را نذر این حاجت کنم
من اگر جویم تو را ای نازنین
تا قیامت شکر این نعمت کنم
مهربانی مثل باران بر کویر
دوری از من ؛ پرسش از علت کنم
پاسخم گویی که غفلت شد سبب
تا تو را آواره ی غربت کنم
با تو بودن شرط ترک غفلت است
بی تو من اینجا چه جز غفلت کنم؟
بی تو عادت گشته تنهایی ؛ بیا
تا کنارت ترک این عادت کنم
آرزو دارم شبی را تا سحر
با تو از دلدادگی صحبت کنم
با تو گویم راز عشقی آتشین
شرح درد و سردی و شدت کنم
پس در آغوشت شوم آرام و گرم
کی توانم شرح آن لذت کنم؟
پس اگر رخصت بیابم ، از لبت
بوسه هایی چون عسل غارت کنم....
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

پی نوشت

.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
الهی من ببوسم ساق پایت
نمایم بوسه باران هر کجایت
پس از صدها هزاران بوسه ی ناب
زنم گازی به روی گونه هایت
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
❤❤❤❤❤
در صورت تمایل دیگر دل نوشته های عاشقانه ی بنده در قالب دوبیتی را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
من نوکری ات به دولت جم ندهم
من عشق تو را به قیمت کم ندهم
در نزد تو این جهان که سهل است وحقیر
من یک مژه ات به هر دو عالم ندهم
در صورت تمایل اشعار کوتاه در ارتباط با موضوع عشق و عاشقی و معاشقه های گفتاری کوتاه را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.