شعرهایی مرتبط با کشور عزیزمان ایران

در این صفحه تعدادی از اشعار  بنده که در آنها از ایران  سخن به میان آمده است خدمت شما تقدیم می شود

برای مطالعه ی شعر انتخابی تان  لطفا از لیست اشعار  بر روی نام شعر مورد نظر کلیک کنید.