عشق

در این بخش اشعاری که در آنها  از عشق و عاشقی سخن به میان آمده  خدمت شما تقدیم می شود