به عالم  رودِ  جاری، آل طاها ست

مقدمه

انسان چون قطره ای است از دریای بی نهایت خلقت خداوندی که با پیوستن به اهلبیت که چون رودی روان به سوی حقیقت هستی روان هستند می تواند به کمال مطلق متصل گردد....

آخرین تغییرات:
توسط
اگر رودی شتابان سوی دریاست
زمانی وصل دریایش مهیاست،
که او از هر مسیری می تواند،
خودش را جانب دریا رساند
ولی از هر طرف گر جوی آبی
بگیرد در مسیرش انشعابی،
وجود انشعابات از طریقت
کند کم سرعتش را در حقیقت
بشر هم گر به سوی حیِّ داناست
زمانی در گذرگاهش تواناست،
که او را در مسیر کار و کوشش
کسی سدّش نگردد حین جوشش
بنابر این اگر در این گذرگاه
نشد کس از محبت با تو همراه،
غمی از بی کسی اینجا نباشد
که آبی کی شود دلبسته با سدّ؟
جماعت از غریبی در هراسند
مداوم فکر یار و همکلاسند
اگر جوهای فرعی دست و آغوش
به رویت می گشایند و لب نوش،
یقین ایشان توانت را بکاهند
که این یاران، تو را هم سدِّ راهند
رفیق و همسر و فرزند و اقوام
و یا پُست و علوم و کارِ ایّام،
زمانی واقعا محبوب و یارند
که آنها هم به دریا رهسپارند
اگر اینگونه شد سرعت بگیری
برای نفس خود وسعت بگیری
ولی اقوال تاریخی گواهند
که معمولاً رفیقان سدِّ راهند
خوشا آن یار همدم بهر انسان
که یاری می کند در حدِّ امکان
اگر همراه خود دیدی تو یارت
نکو دارش مداوم در کنارت
ولی گر جانب دیگر تو را خواند
بـُوَد لازم که او را از بغل راند
و یا او هم به سوی راه یزدان
فرا خوانی که گردد اهل ایمان
اگر اینگونه شد، با او توانی
به سرعت بار خود منزل رسانی
فراوان جو بود با خار و خاشاک
که مدفون می شود در بستر خاک
نمی بیند به عمرش موج دریا
شود بی بهره از آن جای زیبا
خدایا من که اینجا قطره هستم
امیدم را به رودی از تو بستم،
که با آن قدرتی گیرد دو پایم
شتابان سوی دریای تو آیم
به عالم رودِ جاری آل طاهاست
که دائم متصل با آب دریاست
منم گر متصل گردم به آن رود
یقین روزی رِسَم تا عرش معبود
ولیکن گر بیفتد قطره بر خاک
کجا پایم رسد تا عرش و افلاک؟
بنابر این مرا هم شیعه گردان
بیاندازم کنون در رود ایمان
که روزی گیردم دریا در آغوش
شوم دریا، کنم صحرا فراموش

پی نوشت