نماز چراغ هدایت است **

مقدمه

اذان ندایی است آسمانی که همه ی انسانها را به بزم الهی دعوت می کند

پسرپیشتابید به سوی نماز

حی علی الصلاه.....

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
آخرین تغییرات:
توسط
نسخه چاپی شعر
نماز چراغ هدایت
اذان یعنی ندای آسمانی
که باشد حد این دعوت جهانی
ندا آید که ای مردم بیایید
که مهمانهای بزم کبریایید
در این مهمانی پر فیض یزدان
اگر آید کسی با نور ایمان،
خداوند جهان او را پذیرد
وجود بنده در رحمت بگیرد
اذان یعنی پس از ختم رسالت
علی (ع) دارد به امر دین وکالت
بنای کعبه هم گر قبله گاه است
فقط از بهر آن دردانه شاه است،
که در آن خانه شد او را ولادت
همان نوری که شد حب اش عبادت
علی معنای حق نور الهی است
که دور از هر پلیدی یا سیاهی است
خدا هر بنده را دعوت نماید
که در باغ و گلستانش بیاید
بیاید تا بگیرد فیض دائم
بماند تا ابد شادان و سالم
ولی جمعی اگر در راه دینند
چرا نور حقیقت را نبینند؟
نماز واقعی همچون چراغ است
چراغ روشنی در راه باغ است
چراغی روشن از برق ولایت
که مومن را کند تا حق هدایت
ولی بی برق کانون ولایی
کجا دارد چراغی روشنایی؟
علی کانون برق این مسیر است
که تکمیل دیانت در غدیر است.....
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
ولایت برق چراغ هدایت

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.