آیا خداوند از عذاب بندگانش شادان خواهد شد؟

مقدمه

عذاب الهی تنبیه و مجازاتی است برای پاک شدن انسانها از آلودگی ها

البته بعداز توبه به درگاه خداوند  قطعا عذاب الهی نازل نخواهد شد در واقع توبه  همچون آب است بر آتش کیفر الهی

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
آخرین تغییرات:
توسط
نسخه چاپی شعر
زمانی چون که فرزندم به راهی
نمود از روی غفلت اشتباهی
گرفتم خیز و رفتم تا همان جا
کنم او را کمی تنبیه و دعوا
ولیکن بچه ام با حال تعظیم
بگفت از روی شرم و عجز و تسلیم:
اگر تنبیه این فرزند بدکار
کند شادان تو را در پیش انظار
بزن ! من راضی ام از ضربه‌هایت
به هر صورت ببوسم دست و پایت
من از این حرف او شرمنده گشتم
خجل از صحبت گوینده گشتم
به جای سرزنش بوسیدم او را
نبردم از عزیزم آبرو را
لذا از این بیان و فهم و تدبیر
به روی گونه اشکم شد سرازیر
چنان برخورد خوب از سوی فرزند
سبب شد تا پدر گیرد از او پند
از این رو بچه شد بر بنده استاد
برای توبه او درسی به من داد
که اصل توبه بر انسان همین است
مسیری سوی رب العالمین است
لذا کردم نظر سوی خداوند
که از من دیده هر روز از بدی چند
بگفتم ای خدا ای رب غفار
که از من دیده ای عصیان بسیار
تو هستی جان پناه بی پناهان
تویی بخشنده ی جرم و گناهان
منم شایسته ی زجر و مکافات
که گردم خاطر جرمم مجازات
ولیکن گر شوی شاد از عذابم
اگر راضی شوی از اضطرابم
بسوزان پس وجودم را به دنیا
سپس کن آتش دوزخ مهیا....
ولی دانم تویی از کینه آزاد
نمی گردی یقین از سوزشم شاد
بنابراین تو از عبدت خطا بخش
مرا از مرحمت دائم عطا بخش
☆☆☆☆☆

پی نوشت

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
خدایا بنده عبدی رو سیاهم
به نادانی غریقی در گناهم
اگر خواهی بسوزم در جهنم
در آنجا هم تویی تنها پناهم
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.